top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opdrachten aan Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V., statutair gevestigd te Borne. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo onder nummer 22/2005 d.d. 21 juni 2005.

1. Gebied van de opdracht, offerte

Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd. In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren. Tenzij in de offerte anders is vermeld, zal Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. de offerte gedurende één maand na de offertedatum gestand doen.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Opdrachtgever zal de door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

Tenzij anders in de opdracht staat vermeld, is de navolgende annuleringsregeling van toepassing:

  • Bij ondertekening van de opdracht worden de kosten voor projectontwikkeling en projectvoorlichting in rekening gebracht of 25 procent van het projectbudget.

  • Bij annulering tot drie maanden voor de overeengekomen diensten is 25 procent van de gederfde inkomsten verschuldigd.

  • Bij annulering meer dan één maand voor de overeengekomen datum is 50 procent van de gederfde inkomsten verschuldigd.

  • Bij annulering meer dan zeven dagen voor de overeengekomen datum is 75 procent van de gederfde inkomsten verschuldigd.

  • Bij annulering zeven dagen of minder voor de overeengekomen datum is 100 procent van de gederfde inkomsten verschuldigd.

  • Specifiek ten aanzien van keuringen, agenda’s, cursussen en consultancy-trajecten: Het geplande aantal deelnemers / agenda’s wordt in rekening gebracht.

2. Uitvoering van de opdracht, resultaat

De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, heeft Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3. Geheimhouding

In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. zich tot geheimhouding van de naam van opdrachtgever en van het feit dat een project is uitgevoerd gedurende een periode welke in beginsel eindigt twee jaar na de datum van de eindfactuur van de opdracht of twee jaar na de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.

Voor gegevens van opdrachtgever waarvan Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt, geldt een geheimhoudingsverplichting van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing: voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. op het moment dat de gegevens aan Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. worden medegedeeld; voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V.; voor gegevens welke op rechtmatige wijze door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V., zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens.

Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van resultaten van projectactiviteiten misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. van de verplichting tot geheimhouding in de mate die Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.

4. Rechten op resultaten

Rapporten, voorstellen en andere stoffelijke objecten, welke het resultaat zijn van de conform 1 (derde alinea) opgedragen werkzaamheden, komen toe aan c.q. zijn eigendom van opdrachtgever, behoudens auteursrecht van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V.

5. Prijs

Is in de offerte een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de offerte geen “vaste prijs” opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. gebruikelijke methoden. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. is gerechtigd, wanneer tussen de datum van de offerte en de datum waarop de werkzaamheden (zullen) eindigen een periode is gelegen van één jaar of langer, het nog niet gefactureerde deel van de prijs van de opdracht telkens per 1 januari te indexeren overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de bij Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. geldende tarieven.

Ingeval geen “vaste prijs” in de offerte is opgenomen zal Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V., indien opdrachtgever daarom bij het verstrekken van de opdracht verzoekt, de betreffende rekening specificeren in manuren en manuurtarieven, directe materiële kosten en, voor zover van toepassing, outillagegebruik en –tarieven.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. in de offerte genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.

6. Betalingsregeling

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. factureert maandelijks en behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in de in de offerte vermelde valuta zonder beroep op vermindering of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij het overschrijden van de termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het gehele openstaande bedrag terstond opeisbaar.

De opdrachtgever is over de gehele vordering een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 4% per jaar. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

En de opdrachtgever na daartoe door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. te zijn gemaand, gedurende een door haar te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een faillissementsaanvraag) voor rekening van de opdrachtgever. Voormelde buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van euro 25,--.

7. Aansprakelijkheid

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V., uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Voor schade die opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. lijdt, is/zijn Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en/of door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en/of aan de zijde van door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

Opdrachtgever vrijwaart Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en/of door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. door opdrachtgever of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en/of aan de zijde van door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

Ingeval Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen zich in verband met de opdracht bevinden op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van derden, zal/zullen Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en/of door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen niet gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbriefjes e.d., inhoudende gehele of gedeeltelijke beperking van de uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van opdrachtgever.

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. toegeleverde zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. zijn doorgeleverd aan opdrachtgever, tenzij en voor zover Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. die schade kan verhalen op haar leverancier.

8. Bewaring

Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders overeengekomen, zal Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. de zaken, waaronder individuele testresultaten, indien redelijkerwijs mogelijk, gedurende 5 jaar na datum testafname bewaren. Eventuele hieraan verbonden kosten worden geacht in de in de offerte vermelde prijs te zijn begrepen.

9. Diversen

Indien hetzij opdrachtgever hetzij Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.

Aanspraken van opdrachtgever jegens Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. die voortvloeien c.q. verband houden met de uitvoering van een opdracht door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en/of door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen één jaar na de datum van de eindfactuur uitdrukkelijk zijn kenbaar gemaakt, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen.

Indien Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. enige zaak van opdrachtgever onder zich heeft, is Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. gerechtigd die zaak onder zich te houden, totdat alle in verband met de opdracht door opdrachtgever verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die bedragen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

10. Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Op alle overeenkomsten gesloten tussen Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V. en opdrachtgever, onder meer die overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, tweede alinea, is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page