top of page

Privacyverklaring OVGM

Heeft u deelgenomen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)/Gezondheidscheck of een Health Check of verricht Oude Vrielink Gezondheidsmanagement (OVGM) verzuimbegeleiding bij het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, dan vraagt u zich misschien af wat er met uw gegevens gebeurt en wie deze gegevens kan inzien. Op 28 mei 2018 is de Europese privacy wetgeving ingevoerd, de zogeheten Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Eén van de wettelijke verplichtingen is om open en duidelijk te zijn over de verwerking van uw gegevens. In dit privacy statement wordt toegelicht hoe OVGM (verwerker) uw persoonlijke gegevens verwerkt volgens de wet- en regelgeving, wie uw gegevens kan inzien en hoe lang ze bewaard worden.

1. Begrippen:

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG.

Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de betrokkene).

 • Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 • Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

 • Verwerker: de verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, zijn opdrachtgever. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van zijn dienstverlening aan de opdrachtgever. OVGM is meestal de verwerker.

 • Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen bij het verwerking van persoonsgegevens. Meestal is de werkgever de verwerkingsverantwoordelijke, deze geeft het doel aan van de verwerking van gegevens van betrokkenen.

 • Verwerkingsovereenkomst: de verwerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan.

 

2. Welke gegevens verzamelt OVGM van u?

 • Persoonsgegevens: zoals voornaam, achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. In de verwerkingsovereenkomst met uw werkgever is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welk specifiek doel.

 • PMO’s: OVGM verwerkt gegevens die gaan over uw gezondheid en vitaliteit ofwel uw kwaliteit van leven. Gezondheidsgegevens zijn bijvoorbeeld gewicht, cholesterol, glucose en bloeddruk. Vitaliteitsgegevens zijn de gegevens die u zelf invult in de vragenlijsten zoals vragen over voeding, beweging en werkbeleving.

 • Deze gegevens worden alleen door ons verwerkt voor zover betrokkene daar uitdrukkelijke schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • Verzuimbegeleiding: verzuimgegevens waaronder; persoonsgegevens, telefoonnummer, verblijfadres, verzuimdatum, percentage van verzuim, of er sprake is van een bedrijfsongeval, een ongeval waarbij er sprake is van loonverhaal, een arbeidsconflict en welke afspraken er gemaakt zijn met de casemanager of bedrijfsarts.

 • Persoonlijke leefstijlbegeleiding/trajectinformatie: gedurende de looptijd van een leefstijltraject wordt informatie verzameld vanuit vragenlijsten, medische en fysieke testen en coaching gesprekken. De informatie wordt verwerkt in individuele rapportages.

 • Rapportages: groepsrapportages met anonieme verwerking van gegevens bestemd als managementrapport voor de opdrachtgever. Gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden en voorwaarde is dat een groepsrapportage uit ten minste 15 medewerkers bestaat om anonimiteit te kunnen waarborgen.

3. Voor welke doeleinden verzamelt OVGM uw gegevens?

OVGM verwerkt uw gegevens voor een van tevoren bepaald doel, zoals de eerder genoemde PMO’s, voor (persoonlijke) leefstijlbegeleiding of de gegevens die horen bij de verzuimbegeleiding.

Het doel van het verwerken van uw gegevens wordt vastgelegd in een opdrachtovereenkomst tussen OVGM en uw werkgever. U wordt over het doel geïnformeerd door uw werkgever, bijvoorbeeld door middel van een brief, flyer of presentatie.

 

Doel gebruik persoonsgegevens bij PMO: de gegevens worden gebruikt om u inzicht te geven in uw eigen gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. De geanonimiseerde verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau te maken voor de werkgever. Deze gegevens worden alleen meegenomen in de rapportage wanneer u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Doel gebruik persoonsgegevens bij verzuimbegeleiding: de verzuimgegevens worden verzameld om aan het wettelijk kader van de wet verbetering poortwachter te kunnen voldoen. Daarnaast heeft de begeleiding tot doel een goede re-integratie te garanderen.

 

Doel gebruik persoonsgegevens bij persoonlijke leefstijlbegeleiding/trajectinformatie: de verzamelde gegevens geven inzicht in oorzaken van een verminderde gezondheid, vitaliteit, kwaliteit van leven en/of inzetbaarheid. En biedt de informatie om u adequaat te kunnen ondersteunen bij het verbeteren hiervan.

4. Worden mijn gegevens gedeeld met anderen?

Soms worden uw gegevens gedeeld met anderen, maar dat gebeurt niet zomaar. Hiervoor gelden strikte regels. Zo verstrekt OVGM alleen noodzakelijke/relevante gegevens aan:

 • partijen als dit voor de dienstverlening noodzakelijk is,

 • partijen waarmee een samenwerkingsovereenkomst is,

 • in gevallen van wettelijke verplichting mits toegestaan.

Mogelijke situaties waarin gegevens gedeeld worden zijn:

 • PMO: Indien er sprake is van een bloedanalyse en/of urineanalyse dan wordt het bloed en of urine van betrokkene opgestuurd naar een laboratorium.

 • Verzuimbegeleiding: werkgever en eventueel de verzuimverzekeraar krijgen informatie teruggekoppeld over het proces en statistische gegevens. Inhoudelijke en medische informatie wordt beheerd door de bedrijfsarts. Dit is uw dossier en u heeft ten alle tijden het recht deze gegevens op te vragen.

 • Persoonlijke leefstijlbegeleiding: verstrekken van contactgegevens en trainingsdoelen van betrokkene aan een uitvoeringscentrum (trainingscentrum).

 • Wanneer persoonsgegevens gebruikt worden om subsidies, in opdracht van de werkgever, aan te vragen worden deze gedeeld met de subsidieverstrekker.

5. Worden mijn gegevens goed beveiligd?

OVGM zorgt voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en voldoet aan het AVG-beveiligingsbeleid. In het kort: alle gegevens die op papier staan, worden bewaard in een afgesloten, brand beveiligd archief. Gedigitaliseerde gegevens worden versleuteld opgeslagen en met wachtwoorden beveiligd. Met partijen die data in de Cloud bewaren zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Medewerkers van OVGM, die werk gerelateerd toegang hebben tot uw gegevens, zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

In overleg met uw werkgever wordt vastgelegd hoe lang uw gegevens worden bewaard. Algemeen uitgangspunt van OVGM is dat uw gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel van verwerking. Daarnaast wordt rekening gehouden met de wettelijke bewaarplichttermijnen die van toepassing zijn (wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Arbeidsomstandighedenbesluit). Voor meer informatie over de bewaartermijnen voor PMO gegevens, gegevens in kader van verzuimbegeleiding en persoonlijke begeleidingstrajecten kunt u contact opnemen met OVGM.

7. Kan in de informatie over mijzelf inzien?

Naast dat OVGM de plicht heeft om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, hebt u ook een aantal rechten. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Ook is het mogelijk om aan te geven dat u tegen het verwerken van uw gegevens bent of tegen overdracht van uw gegevens.

Inzageverzoek: Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens OVGM van u heeft, kunt u schriftelijk een inzageverzoek doen. OVGM behandelt uw verzoek binnen 2 weken. Wilt u gegevens laten corrigeren of laten vernietigen dan kunt u een verzoek hiervoor doen. Inzage, wijzigingen of verwijdering van gegevens geldt alleen voor uw eigen persoonlijke gegevens!

Wat moet u doen:

 

Stap 1: U kunt uw verzoek schriftelijk indienen via:

Oude Vrielink Gezondheidsmanagement B.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Hoofdstraat

7625 PA Zenderen

Stap 2: Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken onherkenbaar, zodat alleen uw naam zichtbaar blijft:

• uw pasfoto

• MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)

• het paspoortnummer en Burgerservicenummer.

Stap 3: U kunt een klacht sturen naar info@oudevrielink.com wanneer u vindt dat OVGM niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden bent over de afhandeling. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor gaat u naar de website van de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Privacystatement

OVGM behoudt het recht om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 3 juni 2022

bottom of page