Quick Scan
Het doel van de Quick Scan is het maken van een inventarisatie van de huidige situatie rondom Gezondheidsmanagement. Wat zijn de sterke punten en welke zaken zijn voor verbetering vatbaar om te komen tot een integraal beleid Gezondheidsmanagement dat kan renderen op de werkvloer. De Quick Scan geeft inzicht in hoe integraal Gezondheidsmanagement bijdraagt aan een efficiente bedrijfsvoering en reductie van directe en indirecte kosten. De informatie wordt verkregen op basis van gestructureerde interviews met medewerkers uit de diverse geledingen van de organisatie en aan de hand van een documentenstudie. De volgende aspecten worden in kaart gebracht: Algemene gegevens bedrijf (o.a. personeelsproblematiek) Financiering: Directe en indirecte verzuimkosten Arbozorg: Beleid Arbodienst Ziekteverzuimprocedure S.M.T. Gezondheidsbevordering: Interne communicatie Loopbaanmanagement Cultuur Structuur Leefstijlprogramma’s Re-integratie: Beleid Begeleiding verzuimende werknemer Herplaatsing (WAO-instroom)
Op basis van de verkregen bevindingen wordt een schriftelijke rapportage gemaakt met daarin de conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt mondeling gepresenteerd in het directie- en managementoverleg.