Reïntegratie
Om misverstanden te voorkomen, wij verstaan onder reïntegratie 'Het bevorderen van een zo spoedig mogelijke terugkeer binnen de organisatie in ieder stadium van de ziekteperiode om ertoe bij te dragen (verdere) vervreemding van de werkomgeving te voorkomen.' Met name in de eerste uren na een ziekmelding moeten adequate acties worden ondernomen met als doel het voorkomen van onnodige verlenging van de ziekteperiode en een verhoogde kans op WIA-instroom.Gezien de aandacht voor het onderwerp vanuit de politiek en het feit dat in ons land met een hoog welvaartsniveau bijna 1.000.000 werknemers in de WIA zijn beland, doet vermoeden dat reïntegratie een erg lastig en ingewikkeld proces is. Maar is dat eigenlijk wel zo of heeft de problematiek met betrekking tot reïntegratie meer te maken met het gebrek aan aandacht vanuit de organisaties? Bij het noemen van het aantal WIA-ers en de daarmee gepaard gaande miljarden aan kosten, is het een feit dat het nog altijd gaat om individuele medewerkers die op een zeker moment aangeven dat ze niet meer aan de gestelde taakeisen kunnen (of willen) voldoen.Om hierop adequaat te kunnen reageren, is het van belang hoe u als organisatie een drietal aspecten inhoud en vorm heeft gegeven. Het gaat om: - Structureel beleid rondom reïntegratie - Begeleiding van zieke medewerkers (niet op papier maar feitelijk) - Preventie WIA-instroom Onze praktijkervaring leert dat naarmate de direct-leidinggevenden betrokken zijn bij het invulling geven aan bovengenoemde punten en de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering ervan, de problematiek beheersbaar wordt en dat positieve resultaten zichtbaar worden. Met andere woorden de problematiek kunt u managen op dezelfde wijze als u andere bedrijfsprocessen aanstuurt!